OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

  

Distribuce PZT, s.r.o., IČO: 25924699, venuje ochrane osobných údajov veľkú pozornosť. V texte nižšie nájdete informácie o tom, aké osobné údaje spracovávame, na aké účely ich používame a aké sú vaše práva.

Zásady ochrany osobných údajov v súlade s nariadeniami GDPR.

Spracovávame nasledujúce údaje:

► identifikačné údaje, ktorými sa rozumie najmä meno a priezvisko, užívateľské meno a heslo (v prípade registrácie), IČO a DIČ (ak ste podnikateľ);

► kontaktné údaje, ktorými sa rozumejú osobné údaje, ktoré nám umožňujú kontakt s vami, najmä e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa pre doručenie, fakturačná adresa;

► údaje o vašich objednávkach, ktorými sú najmä údaje o tovare a službách, ktoré ste si objednali, spôsobe doručenia a platby vrátane čísla platobného účtu a údaje o reklamáciách.

 

Účel spracovania osobných údajov:

 Vaše osobné údaje spracovávame v rôznych situáciách na rôzne účely. Pokiaľ sa u nás zaregistrujete, využívame vaše údaje pre vedenie vášho účtu a poskytovanie súvisiacich funkcií. Tiež vám s pomocou vašich kontaktov a ďalších údajov zasielame naše akčné ponuky. Na tento účel osobné údaje používame počas existencie vášho účtu, ktorý môžete kedykoľvek zmazať. Ak u nás nakúpite, používame vaše údaje, aby sme vybavili vašu objednávku, chránili svoje právne nároky a plnili svoje zákonné povinnosti, spracovávame údaje o Vašich objednávkach.

 To, že údaje použijeme za účelom vybavenia vašej objednávky, znamená, že ich použijeme najmä:

- aby sme s vami mohli o objednávke komunikovať, napríklad vám zaslať jej potvrdenie alebo vás upozorniť na odoslanie tovaru;

- pre potreby platby;

- pre potreby doručenia tovaru; v tejto súvislosti môžeme vaše údaje odovzdať aj našim prepravným partnerom (najmä spoločnosti PPL)

- v súvislosti s reklamáciou objednaného tovaru či služby; v tejto súvislosti môžeme vaše údaje odovzdať aj výrobcovi, dodávateľovi tovaru alebo servisnému centru.

 Na tento účel osobné údaje používame po dobu potrebnú na vybavenie vašej objednávky, popr. vybavenie zmluvnej požiadavky, ako je reklamácia.

 Na tieto účely osobné údaje používame po dobu najviac 10 rokov od vydania posledného dokladu k vašej objednávke.

 

Práva

 Zjednodušene povedané máte právo vedieť, aké údaje o vás spracovávame, za akým účelom, po akú dobu, kedy vaše osobné údaje získavame, komu ich odovzdávame, kto ich mimo nás spracováva a aké máte ďalšie práva súvisiace so spracovaním vašich osobných údajov. To všetko je uvedené v tejto kategórii „Ochrana osobných údajov“.

 Pokiaľ zistíte, že osobné údaje, ktoré o vás spracovávame, sú nepresné alebo neúplné, máte právo na to, aby sme ich bez zbytočného odkladu opravili, prípadne doplnili.

 V niektorých prípadoch máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. Vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu vymažeme, pokiaľ je splnený niektorý z nasledujúcich dôvodov:

- vaše osobné údaje už nepotrebujeme na účely, na ktoré sme ich spracovávali;

- odvoláte súhlas so spracovaním osobných údajov, pričom sa jedná o údaje, na spracovanie ktorých je váš súhlas nevyhnutný a zároveň nemáme iný dôvod, prečo tieto údaje potrebujeme naďalej spracovávať;

- využijete svoje právo vzniesť námietku proti spracovaniu u osobných údajov, ktoré spracovávame na základe našich oprávnených záujmov a my zistíme, že už žiadne také oprávnené záujmy, ktoré by toto spracovanie oprávňovali, nemáme alebo sa domnievate, že nami vykonávané spracovanie osobných údajov prestalo byť v súlade so všeobecne záväznými predpismi.

 Majte prosím na pamäti, že aj keď pôjde o jeden z týchto dôvodov, neznamená to, že ihneď zmažeme všetky vaše osobné údaje. Toto právo sa totiž neuplatní v prípade, že spracovanie vašich osobných údajov je aj naďalej nevyhnutné na splnenie našej právnej povinnosti alebo určenie, výkon či obhajobu našich právnych nárokov.

 Máte právo získať od nás všetky vaše osobné údaje, ktoré ste nám vy sami poskytli a ktoré spracovávame na základe vášho súhlasu. Vaše osobné údaje vám poskytneme v štruktúrovanom, bežne používanom formáte.

 Máte právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov.

 Máte právo podať sťažnosť. Toto právo môžete uplatniť najmä v prípade, že sa domnievate, že vaše osobné údaje spracovávame neoprávnene alebo v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Sťažnosť proti nami vykonávanému spracovaniu osobných údajov môžete podať na Úrade na ochranu osobných údajov.

 Ako je možné uplatniť jednotlivé práva? Napíšte nám na info[A]zdravotnicke-potreby.cz. Vašu žiadosť vybavíme bez zbytočného odkladu, maximálne však do jedného mesiaca. Vo výnimočných prípadoch, najmä z dôvodu zložitosti vašej požiadavky, sme oprávnení túto lehotu predĺžiť o ďalšie dva mesiace.

 

Zasielanie údajov mimo EÚ

Vaše údaje nepredávame do ďalších krajín.

„Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti ich zasielanie neodmietnete. Spracovanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.cz; tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.“